Miljöpolicy

Vi skall alla inom PARTNERS IN GRIME aktivt verka för och bidra till en ständigt förbättrad miljö.

Detta skall ske genom att PARTNERS IN GRIME skall erbjuda och utföra städverksamhet på ett sådant sätt att miljön påverkas så lite som möjligt.

Vi ska verka för att minska utsläppen av miljögifter och avfallsalstring genom att

*  anpassa städmetoden efter bästa miljöval med miljöskonsamma produkter som möjligt utifrån de krav som våra             kunder ställer.

* välja alltid/främst miljömärkta produkter

* alltid ställa krav på våra leverantörer att tillhandahålla miljömärkta produkter och vara behjälpliga i vårt miljöarbete avseende    produkt- och metodval.

* ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget och se miljöförbättrande åtgärder som                 investeringar.

* öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla våra anställda. Varje medarbetare hos oss åtar sig att följa   gällande miljörelaterade lagar och  förordningar och andra bindande krav.

* Bidra till ett att ständigt förbättra och följa våra miljömål.

            


© Copyright Partners in Grime AB