GDPR Policy-Partners in Grime AB

För Partners In Grime AB är det viktigt att de personuppgifter som ni anförtror oss hanteras med varsamhet och i enlighet med de krav den nya lagstiftningen ställer.

Vi på Partners in Grime kan komma att spara information om er som kund innefattande:

  • Företagsnamn
  • Namn på kontaktpersoner
  • Post-, besöks- samt leveransadresser
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Organisationsnummer/personnummer
  • Kreditinformation

De uppgifter som beskrivs ovan som, enskilt eller gemensamt, kan identifiera dig som person betraktas som personuppgifter och behandlingen av dessa omfattas av GDPR.

Uppgifterna inhämtas framförallt från er som registrerad kund själv genom samtycke för att för att vi ska kunna fullgöra avtal och förpliktelser gentemot er som kund i form av leverans, garantiåtagande eller genom prisavtal eller offert. Inga andra uppgifter än de som behövs för att fullfölja vårt åtagande sparas.

Vi på Partners in Grime AB garanterar att personuppgifterna inte lämnas ut till någon utanför vår organisation, annat än till driftansvarig som hanterar vår drift .

Personuppgifter kopplade till företag raderas när kunden så önskar.

Ni har när som helst rätt att begära rättelse, radering, blockering/begränsning, registerutdrag samt förflyttning av uppgifter eller återkalla samtycke.

 Välkommen att höra av Er till oss om Ni har några funderingar, frågor, gällande detta. Partners in Grime följer GDPR.

Alex Cerda - CEO/Founder

alex@partnersingrime.se

© Copyright Partners in Grime